DonsLab udfører fysisk,
kemisk og bakteriologisk
kontrol af vand.

Kontakt os

DonsLab udfører fysisk,
kemisk og bakteriologisk
kontrol af vand.

Kontakt os

Nyt om vand2019-01-10T10:15:56+00:00

NY DRIKKEVANDSBEKENDTGØRELSE

Den 27/10-2017 er drikkevandsbekendtgørelse 1147 af 24/10-2017 trådt i kraft. Ifølge overgangsbestemmelse skal denne være implementeret pr. 1/1-2018.

Seneste drikkevandsbek. er BEK. 1068 af 23/08/2018. Vejledning til denne findes fortsat kun som udkast – læs mere hos Miljøstyrelsen her

De VÆSENLIGSTE ændringer er:

 • Prøvetagningssteder, analysepakker og kontrolhyppigheder er ændret.
 • Kvalitetskravene for drikkevand gælder fremover kun på forbrugers taphaner (kontrolleres ved prøve, der udtages uden forudgående skylning). Nitrit skal dog også udtages på afgang vandværk.
 • Vandværket er ansvarlig for at kunne dokumentere, at hele vandforsyningskæden (ledningsnet og vandværk) fungerer. Dette efterprøves ved kontrolmålinger i vandforsyningskæden og ved at beskrive andre tiltag til at forebygge forurening.
 • Hvis vandværket vil fravige de pligtige parametre og prøvetagningshyppigheder, skal der laves en risikovurdering, som skal godkende af Kommunen Tilsyn.
  Kontrolprogram, som kan fastsættes for maksimum 5 år ad gangen, og som godkendes af Kommunens Tilsyn.

Det NYE Kontrolprogram skal indeholde:

 • En prøvetagningsplan med prøvetagningssteder, analysepakker og kontrolhyppigheder.
 • Beskrivelse af vandværkets tiltag til forebyggelse af forurening, f.eks. med udgangspunkt i jeres kvalitetssikringssystem iflg. BEK. 132.
 • Beskrivelse af hvilke midler, vandværket vil anvende til at afbøde risiko for menneskers sundhed. Det kan f.eks. være en beredskabsplan, som beskriver hvilke forholdsregler som tages ved ekstraordinære situationer med akut sundhedsfare.
 • Et punkt, hvor prøvetagningssteder beskrives. Der bør/skal laves aftaler på de enkelte prøvesteder.
 • Herudover kan også laves en risikovurdering, såfremt de lovpligtige målinger og analysefrekvenser skal fraviges.

På Danske Vandværkers hjemmeside findes skabelon til udarbejdelse af ”Indstilling til Kontrolprogram”

DonsLab er naturligvis til rådighed med ekspertise i udarbejdelse af Analyseprogrammer og -pakker, Udpegning af prøvesteder, Risikovurdering samt udfærdigelse af Kontrolprogram.