MILJØSTYRELSENS PESTICIDSCREENING

Sidste resultater fra massescreeningen 2021 offentlig gjort d. 4/5-2022: Alle pesticidstoffer under grænseværdien i drikkevandsboringerne.
Der vil ved førstkommende opdatering af Drikkevandsbekendtgørelse (pr. 1/7-2022) bliver tilføjet 3 nedbrydningsstoffer:
LM5, LM6 og R471811.

 • 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811). R471811 er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Der er fund af stoffet i 11,6 % af 250 GRUMO indtag, og 3,6 % var over kravværdien for pesticider (0,1 µg/L).
 • 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5). LM5 er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet terbuthylazin. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973–2008 været solgt i Danmark. Stoffet er fundet i 6,4 % af 250 GRUMO indtag, og 2,8 % var over kravværdien.
 • 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6). LM6 er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet terbuthylazin. Stoffet er fundet i 7,2 % af 250 GRUMO indtag, og 4,4 % var over kravværdien.

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside HER.

I øvrigt ser Vandpanelet på screeningen som helhed og kommer med evt. anbefalinger. Læs mere om Vandpanelet HER.​

NY DRIKKEVANDSBEKENDTGØRELSE

Den 27/10-2017 er drikkevandsbekendtgørelse 1147 af 24/10-2017 trådt i kraft. Ifølge overgangsbestemmelse skal denne være implementeret pr. 1/1-2018.
Siden 2017 er Drikkevandsbekendtgørelsen opdateret jævnligt – ca. hver 6. måned – hvor der primært er tilføjet flere pesticider og nedbrydningsprodukter.

Der forventes en større opdatering pr. januar 2023, hvor EU Drikkevandsdirektivet 2020 senest skal være implementeret. Læs mere HER.
Vejledning til Drikkevandsbekendtgørelsen blev udgivet 4/2-2022 (efter mange års venten) og findes HER.
Seneste Drikkevandsbekendtgørelse findes HER.

De VÆSENLIGSTE ændringer er:

 • Prøvetagningssteder, analysepakker og kontrolhyppigheder er ændret.
 • Kvalitetskravene for drikkevand gælder fremover kun på forbrugers taphaner (kontrolleres ved prøve, der udtages uden forudgående skylning). Nitrit skal dog også udtages på afgang vandværk.
 • Vandværket er ansvarlig for at kunne dokumentere, at hele vandforsyningskæden (ledningsnet og vandværk) fungerer. Dette efterprøves ved kontrolmålinger i vandforsyningskæden og ved at beskrive andre tiltag til at forebygge forurening.
 • Hvis vandværket vil fravige de pligtige parametre og prøvetagningshyppigheder, skal der laves en risikovurdering, som skal godkende af Kommunen Tilsyn.
  Kontrolprogram, som kan fastsættes for maksimum 5 år ad gangen, og som godkendes af Kommunens Tilsyn.

Det NYE Kontrolprogram skal indeholde:

 • En prøvetagningsplan med prøvetagningssteder, analysepakker og kontrolhyppigheder.
 • Beskrivelse af vandværkets tiltag til forebyggelse af forurening, f.eks. med udgangspunkt i jeres kvalitetssikringssystem iflg. BEK. 132.
 • Beskrivelse af hvilke midler, vandværket vil anvende til at afbøde risiko for menneskers sundhed. Det kan f.eks. være en beredskabsplan, som beskriver hvilke forholdsregler som tages ved ekstraordinære situationer med akut sundhedsfare.
 • Et punkt, hvor prøvetagningssteder beskrives. Der bør/skal laves aftaler på de enkelte prøvesteder.
 • Herudover kan også laves en risikovurdering, såfremt de lovpligtige målinger og analysefrekvenser skal fraviges.

På Danske Vandværkers hjemmeside findes skabelon til udarbejdelse af “Indstilling til Kontrolprogram”.


DANVA og Danske Vandværker har udarbejdet en vejledning ifht. risikovurdering og prøvetagningsprogrammer, som du kan finde her.
Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en vejledning til Risikovurdering ad Bilag 6 fra Drik.bek. Læs mere her
DonsLab er naturligvis til rådighed med ekspertise i udarbejdelse af Analyseprogrammer og -pakker, Udpegning af prøvesteder, Risikovurdering samt udfærdigelse af Kontrolprogram.

Kontakt os​

DonsLab udfører fysisk,
kemisk og bakteriologisk

kontrol af vand.​

Kontakt os​

DonsLab udfører fysisk,
kemisk og bakteriologisk

kontrol af vand.​